تمام مطالب برچسب : کافر همه را به کیش خود پندارد

تاثیر کلمات بر ذهن

تاثیر کلمات بر ذهن

برایش نوشته بود: … جان! اینقدر سست و ضعیف نباش! همسرت نسبت به خانواده ات بدبین است. مرد گنده! درایت داشته باش! اگر کمی از عقلت بهره بگیری می فهمی که باید حواست را جمع کنی. اینقدر به او روی خوش نشان نده! اجازه نده در مورد خانواده مان حرفی بزند. اینها همه اش به فکر ضربه زدن به ما هستند. از سوی دیگر، به همسرش می گفت این تویی که فهمیده ای! مدیریت داری! و … . یاد این ضرب المثل افتادم: کافر همه را به کیش خود پندارد   “کافر همه را به کیش خود پندارد” یعنی چی؟ تاثیر کلمات بر ذهن این گونه است. این ضرب المثل عمدتا زمانی استفاده می شود که فرد خودش رفتار خوبی […]