تمام مطالب برچسب : نه گفتن موثر

نه گفتن ، چرا هر دلیلی میارم قبول نمی کنه؟

نه گفتن ، چرا هر دلیلی میارم قبول نمی کنه؟

می خواستم بهش بگم نه. قبلش حرفام رو خوب توی ذهنم حلاجی کرده بودم. قاطع و محکم بودم. روشهای مختلف نه گفتن رو هم چک کرده بودم. گفت لطفا بگو چرا؟ من دلیل اولم رو گفتم. گفتم با شرایط شما ادامه این فرایند سخت و نادرست است. با چند فلسفه و راهکار من رو سرجام نشوند. بعد گفتم نه خب یک مسئله دیگه هم هست. گفت بگو چه مسئله ای هست. گفتم خوب من اگر بعدا بخوام روش کارم را تغییر دهم شما ناراحت خواهید شد. باز هم دلیل داشت. نفهمیده بودم چی شده که حرفهای من بی نتیجه باقی می مانند. تو نه گفتن مسئله چیه؟ یکی از رفتارهای رایج در زمان نه گفتن این است که ما دلیل […]