تمام مطالب برچسب : حس رهایی

مسئولیت پذیری عادتی است که به حس رهایی می انجامد

مسئولیت پذیری عادتی است که به حس رهایی می انجامد

دخترک گوش هایش را تیز کرده بود که ببیند والدین و برادر بزرگترش در مورد چه چیزی با هم صحبت می کنند. خیلی قت بود که منتظر بود درباره او ضحبت کنند. انگار زمان خیلی دیر می گذشت. دخترک کمی گوشهایش را تیز کرد و بعد وقتی فهید درباره کار و کسب خودشان حرف می زندد، خودش را عقب کشید. لیلی خودش را انداخت روی تخت. باز هم به سقف  اتاق چشم دوخت. منتظر بود. منتظر خوشبختی که بیاید در خانه اش را بزند. منتظر بود تا والدین درباره او و خوشبختی اش حرف بزنند. آه گاهی هم بدجور احساس دلشوره می کرد. نکند برای من تصمیم … را بگیرند. من آن زندگی را نمی خواهم. چشمهایش را بست و […]