تمام مطالب برچسب : تایید طلبی

کمال گرایی و تاییدطلبی در مربی گری

کمال گرایی و تاییدطلبی در مربی گری

درست یک سال پیش، تعطیلات تابستان رو به پایان بود. سینا یک مربی تازه کار بود. این دومین باری بود که این کارگاه را برگزار می کرد. هی یادش می آمد که قبلا خراب کرده است. هیچ نتیجه بدردبخوری نگرفته بود. بدهکار هم شده بود. حالا دوباره این کارگاه را برگزار کرده بود تا هدفگزاری عقب مانده اش را پوشش دهد. چیزی که بیشتر اذیتش می کرد این بود که خب این کارگاه تکراری است. مسئولان کارگاه با خودشان می گویند این که تکراری است. این افکار در ذهنش رژه می رفت. تمام سعیش را کرده بود تا تفاوت ایجاد کند. ارائه طولانی تری آماده کرده بود. بخاطر نگرانی از عدم تایید مسئولین سالن، ارائه طولانی تری آماده کرده بود. […]

تایید طلبی و عزت نفس

تایید طلبی و عزت نفس

یکی از مهمترین مهارت های ارتباطی حفط اعتدال است. تاییدطلبی یکی از بزرگترین مشکلات ما آدم هاست. دلمان می خواهد که اینطور رفتار کنیم. دلم می خواهد گاهی جدی باشم. دلم می خواهد که مهربان هم باشم. به محض اینکه کار دلخواهم را انجام می دهم، به فکر فرو می روم. چرا سعید اخم کرده؟ آها حتما می خواسته که من همراه او بروم. نه شاید چون بلند شدم و رفتم دنبال کارم دلخور شده؟ چرا مامان حرف نمی زنه؟ ناراحته؟ من کاری کردم؟ و … آنطرف تر چرا به این مقاله هم نگاه نمی اندازید: چرا اتفاقات ناخوشایند بیشتر در ذهن ما می ماند؟ تایید طلبی چیه و چه اتفاقی میفته؟ آنطرف تر زری را می بینیم که دلش […]