تمام مطالب دسته بندی : موفقیت مالی

چطوری با عوض کردن کلماتمان پولدار شویم؟

چطوری با عوض کردن کلماتمان پولدار شویم؟

آیا دوست دارید جزو افراد نخبه و پولدار کشور خود باشید؟ آیا می دانید از طرز حرف زدن شما معلوم میشود که پولدار خواهید شد یا نه؟ پولدارها چطوری هر روز پول بیشتری بدست می آورند؟ مایلید بدانید که پولدارها چطور درباره پول فکر می کنند؟ نقش کلمات در موفقیت مالی تفاوت بین این دو جمله را نگاه کنید: نمی توانم کار مناسب خودم پیدا کنم. چگونه می­توانم کاری مناسب خودم برپا کنم؟ جمله اول جمله ای خبری و جمله دوم سوالی است. جمله خبری اولیه نشان‌دهنده این است که تحت کنترل شرایطی هستیم. در این مثال، شرایطی بر من مسلط شده که سبب شده نتوانم کار مناسب خودم را پیدا کنم. جمله دوم سوالی است. در ضمن آگاهی دادن […]