تمام مطالب دسته بندی : خشم

مدیریت خشم و اهمیت آن

مدیریت خشم و اهمیت آن

مدیریت خشم نیازی است که گاهی بخوبی احساسش کرده اید. بارها دیده اید که یک اتفاقی رخ می‌دهد. افراد حاضر در آن حادثه به شیوه های مختلف از خود عکس العمل نشان می دهند. ممکن است به خاطر نقشی که در آن حادثه دارند یا طرز فکر خود و یا … عکس‌العمل نشان دهند. اکنون آنچه مهم است این است که ما بدانیم چه اتفاقاتی در مغز و ذهن ما می­گذرد. چه باعث می شود عکس العمل های متفاوتی نشان دهیم؟ خشم چیست؟ خشم یک احساس است. عصبانیت یک رفتار است. عصبی یک هویت است و گاهی به عنوان برچسب از آن استفاده می کنیم. سوال این است که چه چیزی یا چیزهایی سبب خشم ما می­شود؟ یک اتفاق، یک […]