کتاب الکترونیک

کتاب الکترونیک با عنوان قدرت کلمات

در کتاب “قدرت کلمات” مهارت های کلامی در جهت بهبود فردی و بهبود ارتباطات ارائه شده است.

این کتاب همانند کلید راهنمایی است که راه درست استفاده از کلمات را به ما نشان می دهد.

بدیهی است که انجام تمرین ها و استفاده مداوم از کلمات قدرتمند سبب موفقیت شما خواهد شد و نه تنها خواندن این کتاب.

 

 

 

لطفا از لینک زیر دانلود کنید:

 قدرت کلمات